Algemene voorwaarden

VAN:
Dinesse B.V.; gebruiker;

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De klant die aan Dinesse vraagt om een privé kok te zoeken. Opdrachtnemer: Dinesse als bemiddelaar van overeenkomst tussen de privé kok en de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 Offertes

3.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3.3 De overeenkomst komt tot stand door bevestiging van algemene voorwaarden op de website of het akkoord gaan met de algemene voorwaarden via de mail.

Artikel 4 Uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de opdrachtnemer heeft een inspanningsplicht.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Mocht de opdrachtgever niet tevreden zijn over verrichte bemiddelingswerkzaamheden, zal tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer een oplossing gezocht moeten worden.

Artikel 5 Contractduur; uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Wanneer de bemiddelingswerkzaamheden van de opdrachtnemer zijn voltooid is de overeenkomst afgesloten.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5 In afwijking van lid 6.3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 Annulering

Wanneer u akkoord gaat met de offerte, treden de annuleringsvoorwaarden in werking. Hierna gaat Dinesse op zoek naar een gepaste match; dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk (per e-mail) opzeggen.

8.2 Termijnen voor annulering worden met de privé kok afgestemd. Eventuele kosten die bij de annulering gemaakt worden door uw chef worden via de chef afgehandeld. Hierbij biedt Dinesse ook eventuele mediatie.

8.3 Bij annulering binnen een termijn van 1 week wordt een bedrag van € 50,- in rekening gebracht door Dinesse B.V.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen termijn zoals genoemd op de factuur op een door de privé kok aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

9.2 Na het verstrijken van de factuurdatum gelden de afspraken die gemaakt zijn tussen de opdrachtgever en de privé kok.

9.3 Prijzen zoals genoemd op de site, zijn van toepassing op akkoord gaan. De kosten voor de ingrediënten en overige dienstverlening zijn hierbij inbegrepen.

9.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Indien de opdrachtnemer, gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

10.1 De opdrachtnemer geniet geen enkele aansprakelijkheid. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geschillen tussen de privé kok en de opdrachtgever.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

11.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.

11.4 In het geval van ziekte of andere gevallen waardoor de privé kok de overeenkomst niet kan nakomen gelden de afspraken die zijn gemaakt tussen de opdrachtgever en de privé kok.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

12.1 De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Dinesse B.V. | Nederland